Trang

Recent Posts

12 thg 12, 2012

Giá cả leo thang ngày càng trầm trọng

Từ 2006 lương cơ bản 450.00 đồng nay lại Nghị 103/2012/ NĐ-CP với mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 -2.350.000đồng có nghĩa là giá 1 cái Bánh  Mỳ năm 2006 là 2.000đồng đến 2012 lên 10.000đồng và năm 2013 sẽ là 15.000đồng.
Lương tăng quan chức, CBCNV được hưởng, còn nông dân thì được hưởng cái gì?
Khoảng cách giàu nghèo sẽ được nới rộng thêm và hệ lũy kéo theo nhiều vấn đề phức tạp khác của xã hội.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo
 áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015
___________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 như sau:
1. Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.
2. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.
3. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng.
4. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.
Điều 2. Mức chuẩn nghèo quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách kinh tế, xã hội khác.

0 Ý kiến bạn đọc:

Đăng nhận xét