Trang

Recent Posts

2 thg 10, 2012

Hội nghị TW 6 bàn các vấn đề "quan trọng và phức tạp"

Hội nghị Trung ương 6 khóa XI sẽ tập trung xem xét nội dung xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, đồng thời thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn của đất nước và Đảng.

Sáng 1/10, Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị
"Quan trọng và phức tạp"
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một số ý kiến mang tính gợi mở, nêu các vấn đề để Trung ương thảo luận.
Theo đó, thứ nhất, về kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật của năm 2012. Trên cơ sở đó, xác định những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2013.
Đề cập đến vấn đề đất đai, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận kỹ để đi đến thống nhất ban hành Nghị quyết của Trung ương định hướng cho việc nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai.
Thứ hai, về phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư cho rằng đây là những vấn đề đặc biệt quan trọng, đã được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Có một loạt vấn đề cần được thảo luận, làm rõ như: vì sao lúc này phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ? Phạm vi, mục tiêu yêu cầu của mỗi Đề án đến đâu? Đổi mới căn bản, toàn diện là gì? Những chủ trương, chính sách, biện pháp gì cần phải thống nhất ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới giáo dục-đào tạo và phát triển khoa học - công nghệ?...
Thứ ba, liên quan đến một số vấn đề về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, từ Đại hội XI của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành khá nhiều văn bản quan trọng và đã dành nhiều công sức cho việc thực hiện nhiệm vụ then chốt này. Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo kết quả bước đầu để Trung ương cho ý kiến.
Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
Một nội dung quan trọng của hội nghị lần này là thảo luận các nội dung xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị này, Trung ương chưa thể bàn về nhân sự quy hoạch cụ thể mà chủ yếu tập trung cho ý kiến về mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung của việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.
Nội dung công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước bao gồm: yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh cụ thể; độ tuổi tham gia quy hoạch; số lượng, cơ cấu của quy hoạh; đối tượng và điều kiện lựa chọn cán bộ đưa và quy hoạch…
Sau khi Trung ương thống nhất về những vấn đề quan trọng này và Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch cụ thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ít có hội nghị Trung ương nào có nhiều nội dung và dự kiến họp dài như Hội nghị lần này (theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 15/10). Tất cả các vấn đề được bàn và quyết định đều rất quan trọng và phức tạp.
Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; chính sách pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
Theo ĐVO

0 Ý kiến bạn đọc:

Đăng nhận xét