Trang

Recent Posts

8 thg 7, 2011

Định nghĩa cộc sống

Cuoäc soáng laø moät cô hoäi – haõy naém laáy.
Cuoäc soáng laø moät veû ñeïp – haõy chieâm ngöôõng.
Cuoäc soáng laø moät giaác mô – haõy nhaän ra.
Cuoäc soáng laø moät thöû thaùch – haõy ñöông ñaàu.
Cuoäc soáng laø boån phaän – haõy hoaøn thaønh.
Cuoäc soáng laø moät troø chôi – haõy taän höôûng.
Cuoäc soáng laø moät lôøi höùa – haõy thöïc hieän.
Cuoäc soáng laø moät noãi buoàn – haõy vöôït qua.
Cuoäc soáng laø moät baûn nhaïc – haõy haùt leân.
Cuoäc soáng laø moät traän ñaáu – haõy chaáp nhaän.
Cuoäc soáng laø moät thaûm kòch – haõy ñoái ñaàu.
Cuoäc soáng laø moät cuoäc phieâu löu – haõy can ñaûm daán thaân.
Cuoäc soáng laø moät nieàm may maén – haõy naém laáy.
Cuoäc soáng laø söï soáng – haõy tranh ñaáu vì noù.
Cuoäc soáng voâ cuøng quyù giaù – ñöøng huûy hoaïi noù

0 Ý kiến bạn đọc:

Đăng nhận xét